3 novembre ???? Draft, Enda K au Havre « Mc Daid’s »